Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 maja 2018  15:34

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: systemów przeciwpożarowych (p.poż), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP - 6/2018

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.
  31625200-5 Systemy przeciwpożarowe,
  31625300-6 Alarmy antywłamaniowe,
  42961100-1 System kontroli dostępu;
  32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1. Osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kolberga 2a, 25-520 Kielce. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji Ogólnej – Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Kolberga 2a w Kielcach (parter – wejście główne). Pracownik Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce.

 • Termin składania ofert

  28 maja 2018  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Marcin Adamczyk, stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Nieruchomości
  tel. (0 41) 33 56 807 , e-mail: marcin.adamczyk@zus.pl
  godziny pracy: 7.30 – 15.00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Kolberga 2a, piętro III, Sala narad przy sekretariacie - pok. 301, o godzinie 11:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 maja 2018  12:36

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2018  13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2018  14:21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2018  15:00
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia