Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

16 maja 2018  15:34

Kategoria zakupowa

Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

Tytuł postępowania

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: systemów przeciwpożarowych (p.poż), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Kielcach

Adres zamawiającego

ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Województwo

świętokrzyskie

Numer postępowania

150000/271/ZP - 6/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/224910/Ogłoszenie BZP.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych.
31625200-5 Systemy przeciwpożarowe,
31625300-6 Alarmy antywłamaniowe,
42961100-1 System kontroli dostępu;
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/224910/SIWZ do publikacji.zip

Miejsce składania ofert

1. Osobiście lub poprzez posłańca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kolberga 2a, 25-520 Kielce. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji Ogólnej – Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Kolberga 2a w Kielcach (parter – wejście główne). Pracownik Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia,
2. Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce.

Termin składania ofert

28 maja 2018  10:00

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
Marcin Adamczyk, stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Nieruchomości
tel. (0 41) 33 56 807 , e-mail: marcin.adamczyk@zus.pl
godziny pracy: 7.30 – 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Kolberga 2a, piętro III, Sala narad przy sekretariacie - pok. 301, o godzinie 11:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 24 maja 2018  12:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/224998/Odpowiedź na zapytanie.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji ogłoszenia 28 maja 2018  13:48

Informacja z otwarcia ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/225044/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 15 czerwca 2018  14:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225301/Ogłoszenie - informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 26 czerwca 2018  15:00

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/225436/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf