Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

29 września 2017  13:39

Kategoria zakupowa

Usługi ochrony

Tytuł postępowania

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring elektroniczny wraz z ochroną interwencyjną w obiektach Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Szczecinie

Adres zamawiającego

ul. Jana Matejki 22
70-530 Szczecin

Województwo

zachodniopomorskie

Numer postępowania

271/PN/U/15B/CZP/2017

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79710000- 4 – usługi ochroniarskie.
79711000- 1 − usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring elektroniczny wraz z ochroną interwencyjną w obiektach Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim:

a)Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 42, w formie: stałej ochrony fizycznej, dodatkowej ochrony fizycznej*, monitoringu systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego,
b)Inspektorat ZUS w Sulęcinie, ul. Witosa 21, w formie: stałej ochrony fizycznej, dodatkowej ochrony fizycznej*, monitoringu systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego,
c)Inspektorat ZUS w Sulęcinie, ul. Lipowa 16A i 16B, w formie: stałej ochrony fizycznej, dodatkowej ochrony fizycznej* i monitoringu systemów alarmowych,
d)Inspektorat ZUS w Słubicach, ul. Kościuszki 2, w formie: stałej ochrony fizycznej, dodatkowej ochrony fizycznej*, monitoringu systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego i grup interwencyjnych,
e)Biuro Terenowe ZUS w Strzelcach Kraj., Aleja Wolności 5 , w formie: stałej ochrony fizycznej, , monitoringu systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego i grup interwencyjnych.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. (godz.0:00 ) do 31.12.2020 r. (godz.24:00 )

Kryteria oceny ofert

K1 - cena brutto oferty – waga 90% (max. 90 pkt.),
K2 - doświadczenie wykonawcy – waga 10 % (max. 10 pkt.).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201059/IWZ ochrona 29.09.2017 publikacja.doc

Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230

Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13 października 2017  12:30

Dodatkowe informacje

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230, w dniu 13.10.2017 r. o godzinie 13:00


Ogłoszenie nr 594494-N-2017 w dniu 2017-09-29 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 09 listopada 2017  09:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201296/09 11 2017 Informacja w wyniku postępowania www.zus.pl.docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 06 grudnia 2017  10:05

Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

Koncesjonowana firma ochrony
mienia „Herkules” Jan Świeszczak
ul. Wyszyńskiego 11-13
66-400 Gorzów Wlkp.