Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 lutego 2018  12:04

Kategoria zakupowa

Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

Tytuł postępowania

Wykonywanie badań profilaktycznych, mammograficznych i PSA dla pracowników i stażystów O/ZUS w Biłgoraju i podległych jednostek terenowych.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Biłgoraju

Adres zamawiającego

ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj

Województwo

lubelskie

Numer postępowania

030000/271/1/2018-ZAP

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

85147000-1 – usługi zdrowotne świadczone dla firm

Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w tym badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz na wniosek pracownika badań okulistycznych dla pracowników i stażystów Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych;
2) wykonywanie badań mammograficznych i PSA - dla pracowników Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego rozwiązania:
1) Część I - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów O/ZUS w Biłgoraju i Biura Terenowego w Janowie Lubelskim;
2) Część II - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów Inspektoratu ZUS w Chełmie i Biur Terenowych w Krasnymstawie i we Włodawie;
3) Część III - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów w Tomaszowie Lubelskim;
4) Część IV - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów Inspektoratu ZUS w Zamościu i Hrubieszowie;
5) Część V - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników O/ZUS w Biłgoraju i Biura Terenowego w Janowie Lubelskim;
6) Część VI - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratu ZUS w Chełmie i Biur Terenowych w Krasnymstawie i we Włodawie;
7) Część VII - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim;
8) Część VIII - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratów ZUS w Zamościu i Hrubieszowie.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie cz. I - VIII ustala się od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

Kryteria oceny ofert

Cena - waga 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201805/3_Ogłoszenie_pdf.zip

Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj - sala obsługi klienta, stanowisko: INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy.

Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

20 lutego 2018  09:00

Dodatkowe informacje

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 103 w Biłgoraju, sala konferencyjna ( nr 406) lub pokój 405.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego:
1) Sabina Nizio – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103;
2) Monika Bednarz – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
3. Osoby o których mowa w pkt 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 20 lutego 2018  10:24

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/201860/7.1_INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 22 lutego 2018  11:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201886/10.1_INFORMACJA Z UNIEWAŻNIENIA CZ. II III VI VII VIII.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 26 lutego 2018  14:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201918/12.3_Informacja_wybór cz I i V.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 27 lutego 2018  10:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201921/14.3_rozstrzygnięcie cz. IV inf na stronę int.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 05 marca 2018  11:43

Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego


Umowy zawarte w zakresie:
1. cz. I: Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin;

2. cz. IV: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia, ul. Świętego Piątka 49, 22-400 Zamość;

3. cz. V: Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin.