Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 lutego 2018  12:04

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie badań profilaktycznych, mammograficznych i PSA dla pracowników i stażystów O/ZUS w Biłgoraju i podległych jednostek terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 103
  23-400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  030000/271/1/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85147000-1 – usługi zdrowotne świadczone dla firm

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w tym badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz na wniosek pracownika badań okulistycznych dla pracowników i stażystów Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych;
  2) wykonywanie badań mammograficznych i PSA - dla pracowników Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego rozwiązania:
  1) Część I - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów O/ZUS w Biłgoraju i Biura Terenowego w Janowie Lubelskim;
  2) Część II - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów Inspektoratu ZUS w Chełmie i Biur Terenowych w Krasnymstawie i we Włodawie;
  3) Część III - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów w Tomaszowie Lubelskim;
  4) Część IV - Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników i stażystów Inspektoratu ZUS w Zamościu i Hrubieszowie;
  5) Część V - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników O/ZUS w Biłgoraju i Biura Terenowego w Janowie Lubelskim;
  6) Część VI - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratu ZUS w Chełmie i Biur Terenowych w Krasnymstawie i we Włodawie;
  7) Część VII - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratu ZUS w Tomaszowie Lubelskim;
  8) Część VIII - Wykonywanie badań mammograficznych i PSA dla pracowników Inspektoratów ZUS w Zamościu i Hrubieszowie.
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie cz. I - VIII ustala się od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2018r. do 31.12.2019r.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena - waga 100 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj - sala obsługi klienta, stanowisko: INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  20 lutego 2018  09:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 103 w Biłgoraju, sala konferencyjna ( nr 406) lub pokój 405.
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego:
  1) Sabina Nizio – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103;
  2) Monika Bednarz – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  3. Osoby o których mowa w pkt 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 lutego 2018  10:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 lutego 2018  11:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2018  14:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 lutego 2018  10:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 marca 2018  11:43
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego


  Umowy zawarte w zakresie:
  1. cz. I: Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin;

  2. cz. IV: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia, ul. Świętego Piątka 49, 22-400 Zamość;

  3. cz. V: Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin.