Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 października 2018  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie usług medycznych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/15/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85.10.00.00-0 - usługi ochrony zdrowia.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Opis przedmiotu zamówienia zawiera wchodzące w skład niniejszego ogłoszenia „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne”.

 • Kryteria oceny ofert

  Kryterium oceny ofert wskazane zostało we wchodzącym w skład niniejszego ogłoszenia „Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne”.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Miejsce składania ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  6 listopada 2018  11:00

 • Dodatkowe informacje

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Wojciech Koźmiński (tel. 627357286).

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 listopada 2018  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 listopada 2018  14:50