Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 grudnia 2018  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Usługi ochrony zdrowia dla I Oddziału ZUS w Poznaniu – 5 części

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/12/2018-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,
  85110000-3 Usługi szpitalne i podobne.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony zdrowia - 5 części:
  Część nr 1 - badania profilaktyczne i dodatkowe dla pracowników I Oddziału ZUS w Poznaniu;
  Część nr 2 – badania mammograficzne;
  Część nr 3 – badania PSA;
  Część nr 4 – badania diagnostyczne i laboratoryjne;
  Część nr 5 – badania diagnostyczne.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Ogłoszenie o zamówieniu.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
  biuro podawcze na parterze

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  13 grudnia 2018  11:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 grudnia 2018  14:45

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 grudnia 2018  12:30