Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

13 stycznia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Utrzymanie czystości w obiektach ZUS oraz terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu.

03 stycznia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku „LIPSK” Warszawa, ul. Czerniakowska 16

29 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi

29 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oraz zakup zestawów wraz z czytnikami certyfikatów kwalifikowanych.

21 grudnia 2016

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Chorzowie, Rybniku i Sosnowcu

12 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług żywieniowych dla uczestników szkoleń w Centrum Szkolenia w Zakopanem

12 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa papieru zwojowego.

05 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie na Usługi Społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w Poznaniu, II Oddziale ZUS w Poznaniu i Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 3 części Część nr 1 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Poznaniu. Część nr 2 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu. Część nr 3 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału...

05 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie, w trybie „projektuj i wybuduj”

30 listopada 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ochrona obiektów w Inspektoratach ZUS w Opocznie, Skierniewicach, Radomsku, Biurze Terenowym w Rawie Maz.

25 listopada 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziałów ZUS w Bielsku – Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu

28 października 2016

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniu o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo publicznych - Nr 2016/S 207-375438, opublikowane w Dz. U. w dniu 26.10.2016r. - Świadczenie usług żywieniowych dla uczestników szkoleń w Centrum Szkolenia w Zakopanem.

26 sierpnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa wyposażenia meblowego dla Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej i Częstochowie.

27 lipca 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Serwis pogwarancyjny elementów i podzespołów środowiska Mainframe. Część A – Serwis pogwarancyjny serwerów Mainframe: 1) Serwer CPC1, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 51-61007, zlokalizowany w COO 2) Serwer CPC2, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 51-66592, zlokalizowany w COO 3) Serwer CPC3, typ IBM 2817-M32, numer seryjny 83-11B3E, zlokalizowany w ZCOO 4) Serwer CPC4, typ IBM 2818-M10, numer seryjny 83-593EE, zlokalizowany w COO 5) Serwer CPC5, typ IBM 2818-M10, numer seryjny 83-593FE,...

22 lipca 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1.Nazwa zamówienia: Robota budowlana – przystosowanie lokalu użytkowego na potrzeby Sali obsługi klientów w Inspektoracie ZUS w Wyszkowie. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego lokalu w budynku wielorodzinnym z usługami na potrzeby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wyszkowie przy ul. Chopina 9 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Lokal zlokalizowany jest na parterze. Układ funkcjonalno – użytkowy Inspektoratu podzielono na...

30 maja 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku A i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A i B w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34. 2.1. Roboty ogólnobudowlane 2.1.1.Roboty rozbiórkowe ścian, filarów i kolumn, stolarki drzwiowej, warstw posadzkowych, ścianek działowych, okładzin ściennych, kratek wentylacyjnych. 2.1.2.Wykonanie ścianek z płyt Gips-Karton, gładzi, okładzin ściennych, uzupełnienie tynków. 2.1.3.Wykonanie robót posadzkowych. 2.1.4.Wykonanie robót malarskich....

12 maja 2016

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawie wszczętej z powództwa Joanny Beller, obecnie toczącej się z udziałem jej spadkobierców tj.: Roberta Bellera, Anny Kiljańskiej oraz Karin Teji, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie rozpoznawanej na dzień podpisania umowy przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą IC 1208/15 (dotychczas: I C 2103/05).

15 kwietnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,...

14 kwietnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Centrum Obsługi Telefonicznej, w tym dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie dwóch nowych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia - Rozbudowa Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS”, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 48000000-8 - Pakiety...

25 września 2015

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

I. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz ZUS następujących usług informatycznych: 1. Utrzymanie Usług aplikacyjnych IT w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy obejmujących: a. usługi przetwarzania wsadowego, b. usługi przetwarzania interakcyjnego, c. usługi udostępniania portali. 2. Utrzymanie Usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT ZUS w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy. 3. Pełnienie wskazanych ról w ramach procesów...