Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Nr centrali telefonicznej: (22) 667 10 00, fax.: (22) 667 14 18, 14 19
Numer kierunkowy do Warszawy: (22)

 

Struktura Centrali ZUS

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń 
i Orzecznictwa

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów 
i Realizacji Dochodów

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji,
Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji 
i Zamówień Publicznych

Gabinet Prezesa

Biuro Prasowe

Biuro Rady Nadzorczej

Departament Administracyjny

Departament Aplikacji Autorskich

Departament Audytu

Departament Eksploatacji Aplikacji

Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej 

Departament Finansów Funduszy

Departament Finansów Zakładu

Departament Kontroli Płatników Składek

Departament Kontroli Wewnętrznej

Departament Strategii i Kontrolingu

Departament Legislacyjno-Prawny

Departament Obsługi Klientów

Departament Orzecznictwa Lekarskiego

Departament Prewencji i Rehabilitacji

Departament Realizacji Dochodów

Departament Rent Zagranicznych

Departament Rozwoju Usług IT

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Departament Ubezpieczeń i Składek

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Zamówień Publicznych

Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Departament Zarządzania Nieruchomościami

Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi

Departament Zarządzania Usługami

Departament Zasiłków

Biuro Poligrafii

 

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - DOK - 28.10.2015 r., godz. 14:50

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 28.10.2015 r., godz. 14:50