Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe
(e-Zwolnienia)

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania dokumentów elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) przez Aplikacje Gabinetowe.

W związku ze wprowadzonymi zmianami w usługach, Zakład udostępnia producentom Aplikacji Gabinetowych dwie wersje Specyfikacji interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych tj. wersja 1.8 oraz 1.9. Dokumentacja w wersji 1.8 będzie obowiązywać do dnia 30.04.2020 r.

I. Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)
(ważna od 18.01.2020 r. do 30.04.2020 r.)

Zmiany wprowadzone w dokumentacji w wersji 1.8 odnoszą się do dokumentacji w wersji 1.7 i dotyczą jedynie zmian logiki biznesowej. WSDL pozostają bez zmian.

Usługa sieciowa (ang. Web Service) udostępniająca interfejs dla aplikacji gabinetowych wersji 1.8 jest nadal dostępna pod adresem:

https://pue.zus.pl:8001/ws/zus.channel.gabinetowe:zla

 1. Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.8 [2,01 MB]

załączniki:

 • Załącznik 1 – Reguły walidacji dokumentów FZLA i PR-4, [636 KB]
 • Załącznik 2 – Lista błędów walidacji dokumentów KED ZLA, [308 KB]
 • Załącznik 3 – Lista błędów wywołania usług, [316 KB]
 • Załącznik 4 – Sposób uzupełniania treści dokumentów KED ZLA dla elektronizacji błędnie wypełnionego zaświadczenia, [340 KB]
 • Załącznik 5 – WSDL usług dla aplikacji gabinetowych, [7,3 KB]
 • Załącznik 6 – Przykłady dokumentów KED ZLA do rozdziału 3.4 dokumentu głównego. [124 KB]
 • Załącznik 7 – Przykłady wywołań usług ZLA do rozdziału 4 dokumentu głównego. [16 KB]
 1. Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych
 1. Lista dokumentów z zaznaczoną aktualizacją dla dokumentacji w wersji 1.8:

II.Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia) (ważna od 18.01.2020 r.)

Zmiany wprowadzone w dokumentacji w wersji 1.9 odnoszą się do dokumentacji w wersji 1.7. tj. do dokumentacji, która obowiązywała do dnia 17 stycznia 2020 r.

Zmiany te wprowadzają nowe usługi oraz zmiany w usługach dotychczas udostępnionych, został również zmieniony adres usług sieciowych.

Usługa sieciowa (ang. Web Service) udostępniająca interfejs dla aplikacji gabinetowych wersji 1.9 jest dostępna pod nowym adresem:

https://pue.zus.pl:8001/ws/zus.channel.gabinetoweV2:zla

 1. Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.9 [2,03 MB]

załączniki:

 1. Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych
 1. Lista dokumentów z zaznaczoną aktualizacją dla dokumentacji w wersji 1.9:

III. Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia producentom Aplikacji Gabinetowych dostęp do środowiska symulacyjnego. Środowisko to zapewnienia producentom możliwość testowania integracji z interfejsem ZUS. Działanie środowiska symulacyjnego oddaje zachowanie środowiska produkcyjnego ZUS, przy zapewnieniu możliwości realizacji testów przez osoby inne niż faktyczni lekarze oraz na generowanie na potrzeby testów fikcyjnych danych.

Środowisko symulacyjne zostało zaktualizowane do Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.9

 1. Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS Podręcznik użytkownika Wersja 2.0 [864 KB]

Zgłoszenia dotyczące chęci korzystania ze środowiska symulacyjnego proszę przekazywać w postaci pliku csv na adres iag.ezla@zus.pl

Pytania dotyczące wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich można przesyłać na adres: iag.ezla@zus.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej ZUS dotyczącej e-ZLA.

W publikowanych odpowiedziach Zakład nie będzie zamieszczać danych osobowych ze zgłoszenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.).http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636
 3. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz.1114 tekst jednolity z późn. zm). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565
 4. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011301450
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 tekst jednolity). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526

Słownik

 • Aplikacje Gabinetowe – oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych zaświadczeń lekarskich do ZUS.
 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych.
 • Dostawca Aplikacji Gabinetowej - twórca oprogramowania interfejsowego Aplikacji Gabinetowych albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego.

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 29.10.2015 r., godz. 14:59

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 17.01.2020 r., godz. 16:30