Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe
(e-Zwolnienia)

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania dokumentów elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) przez Aplikacje Gabinetowe.

 1. Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia) (ważna od 19.02.2019 r.)

Zmiana dotyczy udostępnienia lekarzom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Certyfikatu z ZUS, umożliwiającego logowanie do interfejsu Aplikacji Gabinetowych oraz podpis dokumentów zwolnień lekarskich i wniosków FZLA oraz PR-4.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. planowane jest wyłączenie usługi nadajSeriaNumerZla.

Udostępnianie serii i numeru ZLA, będzie możliwe jedynie za pomocą już istniejącej usługi pobierzSeriaNumerZla, która została wdrożona w drugim kwartale 2018 r. Opis tej usługi dostępny jest w dokumentacji  Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych.

 1. Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.6 [2 MB]

załączniki:

 • Załącznik 1 – Reguły walidacji dokumentów FZLA i PR-4, [636 KB]
 • Załącznik 2 – Lista błędów walidacji dokumentów KED ZLA, [308 KB]
 • Załącznik 3 – Lista błędów wywołania usług, [308 KB]
 • Załącznik 4 – Sposób uzupełniania treści dokumentów KED ZLA dla elektronizacji błędnie wypełnionego zaświadczenia, [340 KB]
 • Załącznik 5 – WSDL usług dla aplikacji gabinetowych, [7,3 KB]
 • Załącznik 6 – Przykłady dokumentów KED ZLA do rozdziału 3.4 dokumentu głównego. [124 KB]
 • Załącznik 7 – Przykłady wywołań usług ZLA do rozdziału 4 dokumentu głównego. [16 KB]
 1. Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych

Informujemy, że w pierwszej połowie października 2019 zostało zaplanowane udostępnienie funkcjonalności obsługi podpisywania e-ZLA przez asystentów medycznych w interfejsie obsługi aplikacji gabinetowych. Poniżej dokumentacja, w której zostały wprowadzone zmiany:

Dokumentacja ta może ulec zmianie.

 Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.6  jest dokumentacją nadal obowiązującą.

 1. Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia producentom Aplikacji Gabinetowych dostęp do środowiska symulacyjnego. Środowisko te zapewnienia producentom możliwość testowania integracji z interfejsem ZUS. Działanie środowiska symulacyjnego oddaje zachowanie środowiska produkcyjnego ZUS, przy zapewnieniu możliwości realizacji testów przez osoby inne niż faktyczni lekarze oraz na generowanie na potrzeby testów fikcyjnych danych.

 1. Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS Podręcznik użytkownika Wersja 1.1 [844 KB]

Zgłoszenia dotyczące chęci korzystania ze środowiska symulacyjnego proszę przekazywać w postaci pliku csv na adres iag.ezla@zus.pl

Pytania dotyczące wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich można przesyłać na adres: iag.ezla@zus.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej ZUS dotyczącej e-ZLA.

W publikowanych odpowiedziach Zakład nie będzie zamieszczać danych osobowych ze zgłoszenia.  

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636
 3. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz.1114 tekst jednolity z późn. zm). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565
 4. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011301450
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 tekst jednolity). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526

Słownik

 • Aplikacje Gabinetowe – oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych zaświadczeń lekarskich do ZUS.
 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych.
 • Dostawca Aplikacji Gabinetowej - twórca oprogramowania interfejsowego Aplikacji Gabinetowych albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego.

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 29.10.2015 r., godz. 14:59

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 16.09.2019 r., godz. 13:00