Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom uprawnionym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania interfejsowego służącego do przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Każdy podmiot uprawniony jest zobowiązany do przeprowadzenia badania prawidłowości funkcjonowania wytworzonego oprogramowania interfejsowego.
Zasady badania oprogramowania interfejsowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania.
Podmiot uprawniony przeprowadza badanie na własny koszt. Pozytywny wynik badania uzyskuje się, jeżeli oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania opisane w specyfikacji scenariuszy testowych i specyfikacji przypadków testowych. Podmiot uprawniony dokumentuje wyniki badania z wykorzystaniem karty badania i raportu podsumowującego badanie, których wzory zostały określone w powołanym wyżej rozporządzeniu.
Do wykonania badania, Zakład udostępnia platformę testową pod adresem https://www.pt2.zus.pl/

Przed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do użytkowania podmiot uprawniony informuje ZUS o nazwie oprogramowania, wersji, dacie wytworzenia i charakterystyce techniczno-funkcjonalnej oprogramowania interfejsowego i składa oświadczenie o wyniku badania przesyłając na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Aplikacji Autorskich
01-748 Warszawa
ul. Szamocka 3/5

W celu potwierdzenia wyniku badania ZUS może przeprowadzić jego weryfikację, o wyniku której informuje podmiot uprawniony.

Lista oprogramowania interfejsowego które przeszło pomyślnie testy akceptacyjne

 1. Bukigo wersja 1.0, Forca Sp. z o.o. (od 1.02.2012 r.).
 2. Program Płatnik wersja 10.01.001, Asseco Poland SA (od 01.04.2016 r.)
 3. IFIRMA.PL 2019.1, Power Media S.A. (od 1.02.2019 r.)
 4. Łatwepłace wersja 2.0, Łatwe Płace Sp.z o.o. (od 27.05.2014 r.)
 5. Superksiegowa.pl wersja 1.0.0, Extor SA (od 30.06.2014 r.)
 6. Cyberpayroll wersja 1.0.0, Extor SA (od 30.06.2014 r.)
 7. wfirma.pl wersja 19.3,  Web Innovative Software Sp. z o.o. (od 01.07.2019 r.)
 8. Systim.pl wersja v.1.19.08.01,  Enadis sp. z o.o. (od 08.08.2019 r.)

Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego

 1. EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Specyfikacja wejścia - wyjścia. Wersja 2.8 [2 MB]

załączniki:

Dokumentacja do badania oprogramowania interfejsowego

 1. EWD. Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS - specyfikacja scenariuszy testowych. Wersja 1.7, [390 KB]
 2. EWD. Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS - specyfikacja przypadków testowych. Wersja 1.7, [609 KB]
 3. Zestaw danych testowych (pliki kedu XML z dokumentami ubezpieczeniowymi wypełnione przykładowymi danymi) dla specyfikacji w wersji 2.8, [10 KB]
 4. Certyfikat klucza publicznego makiety testowej PE-2-ZUS-PT (ważny od 1.10.2018 do 30.09.2020) służący do przygotowywania dokumentów przeznaczonych do testów oprogramowania interfejsowego, [1,5 KB]
 5. Wersja elektroniczna schematu KEDU dla specyfikacji w wersji 2.8 Plik do pobrania w wersji: XSD [7 KB]

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
  (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 19.10.2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U.05.217.1836).
  (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052171836)

Słownik

 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS,
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych,
 • Podmiot uprawniony - twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego,
 • Badanie oprogramowania - testy przeprowadzane przez podmiot uprawniony, których wyniki przekazywane są do ZUS,
 • Weryfikacja badania oprogramowania - testy przeprowadzane przez ZUS, których wyniki przekazywane są podmiotom uprawnionym.

Utworzył/Odpowiada: Aleksandra Szaruga - GPR - 29.10.2015 r., godz. 12:56

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 01.07.2019 r., godz. 10:00