Zgłoś nadużycie lub korupcję

Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!

Sygnalista to osoba, która w dobrej wierze ujawnia informacje, mogące świadczyć o występujących w danej organizacji nieprawidłowościach lub zachowaniach noszących znamiona korupcji, godzących w interes tej organizacji i zagrażający interesowi publicznemu.

Sygnalistą może być każdy, kto posiada informacje o nieprawidłowościach lub korupcji.

Nieprawidłowości to konflikt interesów oraz wszelkie działania nielegalne lub nieuczciwe, takie jak: nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków czy nepotyzm lub kumoterstwo.

Korupcja to działanie lub zaniechanie pracownika lub eksperta zewnętrznego podejmowane w interesie prywatnym, indywidualnym lub grupowym, stojącym w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy,  w zamian za nienależne korzyści materialne lub niematerialne, uzyskane dla siebie lub/i innych osób lub obietnicę takich korzyści.

Nieprawidłowości i korupcja prowadzą do nieuprawnionego wykorzystywania i marnowania środków publicznych zarówno przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i świadczące pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Informacje o nieprawidłowościach i korupcji w ZUS możesz zgłosić:

  • elektronicznie, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego niżej lub mailem na adres: sygnalista@zus.pl
  • listownie na adres: Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5 (z adnotacją: do rąk własnych),
  • telefonicznie pod numerem: 22 667 19 75 lub 22 667 19 65,
  • osobiście, po ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia są anonimowe. Zakład nie zbiera żadnych danych o zgłaszającym – sygnaliście (np. adres IP, lokalizacja itp.).

Dostęp do bazy zgłoszeń mają wyłącznie pracownicy Zakładu uprawnieni do jej obsługi.

Jeśli zdecydujesz się na ujawnienie swojej tożsamości (np. w celu przyśpieszenia wyjaśnienia sprawy), Twoje dane osobowe podlegają ochronie i nie mogą być udostępnione osobom trzecim, bez Twojej pisemnej zgody.

Uwaga! Osoba, która wręczyła łapówkę nie podlega karze, jeśli poinformuje o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw, ujawniając przy tym wszystkie istotne okoliczności przestępstwa i uczyni to zanim organ ten dowie się o jego zaistnieniu z innego źródła. Kwestię tą regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1137), w tym art. 229 § 6, art. 230a § 3 oraz art. 296a § 5.

Proszę wybrać obszar.
Pole nie może być puste ani dłuższe niż 4500 znaków.

Najpierw udowodnij, że nie jesteś robotem.