analityk ds. ulg i umorzeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów 1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  analityk ds. ulg i umorzeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Wymagania pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja, ekonomia)
  - minimum 1 rok doświadczenia w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi,

 • Wymagania dodatkowe

  Wymagania dodatkowe:
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  - dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - działanie procesowe / nastawienie na proces
  - podejmowanie decyzji
  - rozwiazywanie problemów
  - stanowczość /pewność siebie
  - poprawne wnioskowanie
  - opanowanie
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie analizy wniosków.

 • Wymagane dokumenty

  - CV (odręcznie podpisane)
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat (odręcznie podpisane) oraz numeru oferty: 47/2019/KAD
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne i pożądane oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok.253

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.