Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Żarach

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca ds. emerytalnych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe

  Mile widziane:
  - minimum w 1 rok doświadczenia w obsłudze klientów; doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu Ms Office
  - znajomość przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach
  - znajomość technik obsługi klienta

  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną,
  - odpowiedzialną,
  - elastyczną,
  - nastawioną na rozwój
  - zorientowaną na klienta
  - potrafiącą rozwiązywać problemy,

  To zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Doradcy ds. emerytalnych należy m.in.:
  - informowanie klientów i udzielanie wyjaśnień w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz zmieniających się przepisów emerytalno-rentowych w szczególności : w zakresie warunków nabywania uprawnień, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń, warunków zawieszalności świadczeń, zbiegu prawa do świadczeń, przeliczania lub ponownego ustalania świadczeń, kapitału początkowego, świadczeń emerytalnych podlegających koordynacji, zasad pobierania emerytur przyznanych na podstawie umów międzynarodowych, zmiany dot. wieku emerytalnego, a także trybu wnoszenia sprzeciwów i odwołań od orzeczeń i decyzji w sprawach emerytalno-rentowych
  - udzielanie klientom pomocy i instruktażu w kompletowaniu wniosków oraz weryfikowanie wniosków i wprowadzanie danych ich dotyczących do systemu informatycznego (uwzględniając zmiany przepisów emerytalno - rentowych), rejestrowanie korespondencji, wystawianie poświadczeń oraz zaświadczeń w szczególności w zakresie pobieranych świadczeń oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
  - potwierdzanie profilu ePUAP oraz PUE, a także dokonywanie rezerwacji wizyt klientom.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagania formalne)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Zielonej Górze lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 101
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra
  Tel. kontaktowy (68) 3294228
  lub
  adres mailowy: rekrutacja.zielonagora@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Inspektoratu ZUS w Żarach

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 1 kandydata na umowę o pracę na zastępstwo
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Żarach
  ul. Lotników 1A
  68-200 Żary

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.