Doradca płatnika składek

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klientów i Korespondencji w Biurze Terenowym ZUS w Piszu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca płatnika składek

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z obsługą klientów lub administracją

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów Ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji
  - umiejętność stosowania przepisów, poprawne wnioskowanie
  - znajomość technik obsługi klientów
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę płatników składek w ramach e-Składki oraz pozostałych informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania do Oddziału ZUS w Olsztynie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy”

  lub osobiście do Wydziału Kadrowo-Płacowego
  ul. 1 Maja 10, pok. 312
  tel. 89 52 12 443

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie,
  - możliwość rozwoju poprzez realizację ciekawych zadań,
  - podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
  - szeroki pakiet socjalny.

  Dodatkowe informacje:
  - miejsce świadczenia pracy:
  Biuro Terenowe ZUS w Piszu
  ul. Czerniewskiego 3
  12-200 Pisz
  - prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub wpływające pocztą po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - proces rekrutacji przewiduje test wiedzy z zakresu znajomości aktów prawnych wskazanych w poz. „Wymagania dodatkowe” oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - wiążą się z koniecznością odbywania podróży służbowych,
  - budynek 5-kondygnacyjny z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na wysokim parterze,
  - wejście do budynku zorganizowane jest schodami z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.