Doradca płatnika składek

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji I/Przemyśl

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Piłsudskiego 12
  35-075

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca płatnika składek

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z obsługą spraw płatników składek i ubezpieczonych
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów

  Mile widziane:
  - doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagania dodatkowe


  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do ustawy
  - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  -mile widziana znajomość technik obsługi klienta
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office


  Jeśli jesteś osobą:

  - samodzielną, odpowiedzialną
  - masz predyspozycje do obsługi klientów
  - posiadasz umiejętności: poprawnego przekazywania informacji ustnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  - potrafisz współpracować z innymi

  to zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie obsługi płatników składek w ramach e-Składki oraz pozostałych informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz ubezpieczonych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów".

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  35-075 Rzeszów
  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26
  Telefon kontaktowy: 17-8675032

  lub
  Sekretariat Inspektoratu ZUS w Przemyślu
  Ul. Brodzińskiego 6
  37-700 Przemyśl

  Lub na adres e-mail: rekrutacja.rzeszow@zus.pl

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji będzie obejmował test pisemny sprawdzający wymaganą wiedzę merytoryczną oraz rozmowę kwalifikacyjną
  Miejsce wykonywania pracy:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu
  Ul. Brodzińskiego 6
  37-700 Przemyśl

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek III -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane na parterze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.