Koordynator ds. programów cyberbezpieczeństwa

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Koordynator ds. programów cyberbezpieczeństwa

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe magisterskie
  - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem projektami
  - minimum 5 lat stażu pracy
  - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  Pożądane:
  - doświadczenie w realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem w obszarze IT
  - doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, zarządzania audytami oraz zarządzania ryzykiem
  - znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji
  - studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
  - praktyczna znajomość narzędzi MS Project, a także metodyk zarządzania projektami (potwierdzone certyfikatami PRINCE2/ITIL/PMI)

 • Wymagania dodatkowe

  - dobra znajomość pakietu MS Office
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - nastawienie na wynik/konsekwencja w działaniu
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - odpowiada za realizację Programu i Projektów oraz działanie zgodnie z Planem Zarządzania Programem Cybezbezpieczeństwa
  - planuje działania na poziomie Programu Cyberbezpieczeństwa
  - deleguje zadania w Programie Cyberbezpieczeństwa
  - nadzoruje wykonywanie prac w ramach Programu Cyberbezpieczeńśtwa
  - współpracuje z Dyrektorem Operacyjnym ze strony NASK oraz prowadzi nadzór nad repozytorium dokumentacji Programu Cyberbezpieczeństwa, które jest prowadzone przez Program Management Office na zasobach Zakładu
  - bierze udział w komitecie sterującym projektów na prawach członka komitetu sterującego

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 744652
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 sierpnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.