Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Mile widziane:
  - wykształcenie medyczne (specjalizacja: choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim z ubezpieczenia społecznego

 • Wymagania dodatkowe

  - chęć do rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - komunikatywność, rzetelność, terminowość, opanowanie
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy w zespole
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie sytuacjach trudnych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawanie zaświadczeń lekarskich

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie z podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu i aktualne zaświadczenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  30 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Oddział w Tarnowie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach
  - możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez ZUS)

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy pracowników do zatrudnienia na 4,1 etatu na podstawie umowy o pracę
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana lub bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 6-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.