Naczelnik Wydziału Monitoringu SOK

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Obsługi Klientów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Naczelnik Wydziału Monitoringu SOK

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 4 lata doświadczenia zawodowego z zakresu ubezpieczeń społecznych lub obsługi klienta
  - minimum 4 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, organizacja i zarządzanie, prawo, administracja, polityka społeczna, psychologia)
  - minimum 1 rok pracy związanej z kierowaniem zespołem pracowników obsługi klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość technik obsługi klientów, w tym obsługi osób z niepełnosprawnościami, postawa prokliencka, zorientowana na zapewnienie klientom wysokiej jakości ich obsługi poprzez realizację obowiązujących standardów obsługi klientów
  - identyfikowanie się z Zakładem i współdziałanie w tworzeniu jego pozytywnego wizerunku
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, współpracy z innymi
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - stanowczość/pewność siebie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - nadzoruje monitorowanie jakości udzielanych informacji i wyjaśnień klientom przez pracowników SOK, prawidłowości ich zachowania oraz zgodności ich wyglądu z obowiązującymi standardami, a także organizacji i wizualizacji SOK według opracowanych scenariuszy oraz harmonogramu prowadzenia badań jakościowych, w szczególności badań metodą mystery shopping.
  - nadzoruje prowadzenie dla pracowników SOK testów wiedzy sprawdzających znajomość przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - opracowuje scenariusze do badań jakości obsługi klientów w SOK oraz harmonogram ich realizacji, a także pytania do testów wiedzy sprawdzających znajomość przez pracowników SOK przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - przygotowuje analizy i raporty z:
  • przeprowadzonych badań jakościowych wśród pracowników SOK na podstawie sporządzonej dokumentacji,
  • testów sprawdzających ich wiedzę w oparciu o opracowane wyniki.
  - sporządza oceny pracowników SOK w oparciu o przygotowaną dokumentację z badań jakościowych oraz opracowane wyniki testów wiedzy sprawdzających znajomość przepisów i organizacji pracy w Zakładzie, mających wpływ na obsługę klientów
  - nadzoruje prowadzenie instruktaży dla pracowników SOK w zakresie zmian w przepisach i procedurach, mających wpływ na obsługę klientów
  - występuje z inicjatywą i rekomendacją działań mających na celu podniesienie poziomu jakości obsługi klientów przez pracowników SOK
  - kieruje podległym zespołem

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  29 maja 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Centrala
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na teren całej Polski z miejscem świadczenia pracy w jednostce organizacyjnej ZUS w województwie, w którym kandydat wyłoniony ma miejsce zamieszkania lub w przypadku wyłonienia kandydata w ramach rekrutacji wewnętrznej – jednostka ZUS, w której obecnie świadczy pracę
  - rekrutacja będzie składała się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawienia przez kandydata wcześniej przygotowanej:
  • koncepcji dotyczącej propozycji sposobu/metody i działań jakie należy prowadzić w celu monitorowania jakości udzielanych informacji i wyjaśnień klientom przez pracowników sal obsługi klientów (SOK), prawidłowości ich zachowania i zgodności ich wyglądu z obowiązującymi standardami, a także monitorowania organizacji i wizualizacji SOK. Koncepcja powinna uwzględniać, opis proponowanych zasad oceny pracowników oraz przykładowy harmonogram realizacji opisanych działań. [Szczegóły dotyczące koncepcji wraz z terminem na jej opracowanie zostaną przekazane kandydatom, którzy przejdą przez weryfikację spełnienia warunków formalnych],
  • przygotowanie prezentacji w Power point streszczenia koncepcji,
  - przygotowanie powyższych kwestii ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności, predyspozycji kandydata w trakcie rozmowy oceniającej oraz ocena wystąpienia w trakcie omawiania przygotowanej przez kandydata prezentacji.
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.