Stanowisko ds. aprobaty decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno - Rentowych - 1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. aprobaty decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 6 lat (przy wykształceniu wyższym - minimum 3 lata);
  - minimum 3 lata pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 4 lata pracy związanej z opracowaniem spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - terminowość, opanowanie,
  - umiejętność podejmowania decyzji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia prawidłowe opracowanie decyzji i korespondencji w sprawach emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska i komórki organizacyjnej o które ubiega się kandydat)
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  3 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław
  Stanowisko informacji ogólnej (wejście od ulicy Energetycznej)

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy pracownika na umowę na czas zastępstwa
  - proces rekrutacji przewiduje sprawdzenie wiedzy z wymaganej ustawy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze lub 2 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Grażyna Roch, Wrocław

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Grażyna Roch, Wrocław

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Grażyna Roch była wieloletnim pracownikiem Wydziału; posiada szeroka, ugruntowaną wiedzę z zakresu emerytur i rent. Dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, zaangażowana. Motywacją do pracy w Zakładzie chęć dalszej aktywności zawodowej.