Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów w Inspektoracie Warszawa-Wola

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, finanse, bankowość, ekonomia)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - odpowiedzialność, zaangażowanie/silna motywacja
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - komunikatywność, rzetelność
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, w razie możliwości ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 223
  ul. Senatorska 6/8
  00-917 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty niekompletne oraz złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa-Wola
  ul. Wrocławska 20
  01-493 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3 piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Wiktor Fedynicz, Warszawa
  Klaudia Kalicka, Warszawa
  Łukasz Kość, Warszawa
  Justyna Lewandowska, Gielniów
  Katarzyna Stawarz, Tczów