Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie egzekucji sądowej
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną
  - rzetelną
  - samodzielną
  - odpowiedzialną
  - posiadasz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie dochodzenia należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w Oddziale, przesłać korespondencyjnie lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów":
  - CV
  - list motywacyjny (ze wskazaniem komórki i stanowiska, o które kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu lub datę wpływu aplikacji na podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów” adres mailowy.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem „Ofert pracy”

  lub można przesłać drogą elektroniczną na adres:
  rekrutacja.elblag@zus.pl (w tytule maila prosimy wskazać nazwę stanowiska o jakie kandydat się ubiega).

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania podań zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek trzypiętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na trzecim piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się podjazd,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.