Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rybniku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna )
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  Jeśli jesteś osobą:
  - rzetelną
  - odpowiedzialną
  - terminowo realizującą zadania
  ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i komórki organizacyjnej o które ubiega się kandydat
  - CV
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rybniku lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów".

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik
  pok. 307 z dopiskiem "do rąk własnych"

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.rybnik@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat.

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - formalną ocenę dokumentów kandydata
  - sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów i zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi
  - rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS w Rybniku lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa).

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Inspektorat ZUS w Tychach
  ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 16
  43-100 Tychy

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 lub 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.