Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Toruniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, administracja, prawo)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi


 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy,
  - znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

  Jeśli jesteś osobą:

  - komunikatywną
  - terminową
  - odpowiedzialną
  - rzetelną
  - samodzielną
  - nastawioną na wyniki
  - potrafisz współpracować z innymi
  - potrafisz planować i organizować pracę własną
  - potrafisz pracować pod presją czasu

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  CZEKAMY NA TWOJE DOKUMENTY:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz świadectwo dojrzałości

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  7 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  pokój 203,225

 • Dodatkowe informacje

  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS we Włocławku
  ul. Płocka 167
  87 – 800 Włocławek
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek I-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Ewa Duchewicz, Włocławek
  Karolina Kucińska, Włocławek
  Wioleta Jastrzębska, Krojczyn
  Urszula Rychter, Włocławek
  Sylwia Sateja, Włocławek
  Milena Trzeciakowska, Włocławek
  Małgorzata Zawirowska, Lipno