Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Samodzielny Referat Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie ZUS w Grójcu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad podlegania, ustalania wysokości i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu wobec płatników składek i ubezpieczonych
  - znajomość obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
  - rzetelność, komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy przesłać na adres oddziału lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji ,,Miejsce składania dokumentów’’:
  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Radomiu lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji ,,Miejsce składania dokumentów”

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 302

  kontakt telefoniczny: 48 3856356

  lub
  adres mailowy:
  rekrutacja.radom@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie nie będzie rozpatrywana
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu poczty elektronicznej) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - proces rekrutacji przewiduje test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Grójcu
  ul. Matejki 10
  05-600 Grójec

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.