Stanowisko ds. kontroli

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Kontroli Wewnętrznej

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. kontroli

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata stażu pracy

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie kadrami, prawo pracy, administracja, zamówienia publiczne, kontroling, finanse publiczne)
  - minimum 2 lata pracy związanej z kontrolą wewnętrzną lub audytem wewnętrznym

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  - stanowczość/pewność siebie
  - znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów
  - zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
  - nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
  - rzetelność, terminowość i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu
  - dyspozycyjność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i postępowań wyjaśniających oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie, kierowanie zespołami kontrolującymi i koordynacja kontroli prowadzonych przez terenowe jednostki organizacyjne.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 746599
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym ZUS,
  - wiążą się z odbywaniem podróży służbowych na okres co najmniej 1 tygodnia,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3 piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Martyna Marta Wójcicka, Mińsk Mazowiecki
  Tomasz Rygorowicz, Warszawa
  Paweł Krzycki, Warszawa
  Iwona Tarczyńska, Warszawa