Stanowisko ds. kontroli zwolnień

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  Ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. kontroli zwolnień

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ustalaniem uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych, działanie procesowe/ nastawienie na proces
  - podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, poprawne przekazywanie informacji pisemnych, przekonywanie, obsługa klienta (jako ogólna postawa), poprawne wnioskowanie, stanowczość/pewność siebie, opanowanie, umiejętność stosowania przepisów,

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia realizację kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby albo sprawowania opieki, przygotowanie wniosków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w sprawach, w których płatnikiem świadczeń są płatnicy składek oraz zapewnia przygotowanie decyzji pokontrolnych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 38/2020/KAD
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór na stronie w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne wykształcenie i doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  26 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Poznaniu

 • Miejsce składania dokumentów

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Wydział Kadrowo-Płacowy ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań telefon: (061) 874-66-51 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

  Osobiście: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Sala Obsługi Klientów, Stanowisko informacji ogólnej i dziennika podawczego z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na stanowisko,
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej,
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana,
  - proces rekrutacyjny będzie obejmował rozmowę rekrutacyjną
  - miejsce wykonywania pracy:
  ZUS II Oddział w Poznaniu
  Ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.