Stanowisko ds. legislacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Legislacyjno-Prawny

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. legislacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo),
  - minimum 4 lata pracy związanej z legislacją i obsługą prawną (aplikacja albo studia podyplomowe w zakresie legislacji)

 • Wymagania dodatkowe

  - orientacja na jakość
  - orientacja na cel
  - komunikacja
  - radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  - rozwiązywanie problemów
  - nastawienie na rozwój
  - współpraca
  - umiejętność obsługi MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje i wdraża zasady dotyczące wewnętrznych aktów prawnych,
  - bierze udział w przygotowywaniu i uzgadnianiu projektów zarządzeń opracowywanych w Centrali i opiniowaniu innych wewnętrznych aktów prawnych,
  - opracowuje, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali, projekty komunikatów i obwieszczeń Prezesa Zakładu oraz przekazuje podpisane komunikaty i obwieszczenia Prezesa Zakładu do publikacji,
  - koordynuje merytoryczne uzgodnienia prowadzone w Zakładzie, dotyczące projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
  analizuje obowiązujące rozwiązania prawne i przedstawia odpowiednie wnioski wobec zgłaszanych propozycji i uwag do projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
  - przygotowuje stanowisko Prezesa Zakładu do projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
  - bierze udziału w resortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz komisjach sejmowych i senackich,
  - współpracuje z innymi organami i instytucjami właściwymi w sprawach legislacji, w szczególności: a) analizuje skuteczność i prawidłowość rozwiązań prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przygotowuje odpowiednie wnioski, b) przygotowuje propozycje zapisów do projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 757901
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy bądź datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  bądź:

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat.

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane
  - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.