Stanowisko ds. monitorowania i obsługi operatorskiej systemów komputerowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Zarządzania Usługami

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. monitorowania i obsługi operatorskiej systemów komputerowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (informatyka)
  - minimum 2 lata pracy związanej z informatyką

 • Wymagania dodatkowe

  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych
  - umiejętność działania procesowego / nastawienie na proces
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - zapewnia pracę platform systemowych eksploatowanych w COO oraz ZCOO poprzez ich monitorowanie i utrzymanie w gotowości infrastruktury i podsystemów do świadczeń usług
  - prowadzi działania w zakresie monitorowania parametrów obsługiwania systemów operacyjnych, obsługi operatorskiej tych systemów
  - uczestniczy w procesach tworzenia, zabezpieczania i odtwarzania kopii zapasowych
  - opracowuje projekty sprawozdań w zakresie działania Wydziału i innych dokumentów dla współpracujących komórek organizacyjnych Centrali
  - opracowuje harmonogramy pracy Wydziału dla zabezpieczenia funkcjonowania obsługiwanych i monitorowanych systemów w ruchu ciągłym

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 746576
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki)

 • Warunki pracy

  Praca wykonywana w systemie zmianowym 24/7/365

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Piotr Owczarczak, Warszawa
  Maria Durjasz, Warszawa
  Paweł Papis, Warszawa
  Michał Surma, Warszawa