Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość wybranych zagadnień prawa pocztowego
  - znajomość zasad rejestracji korespondencji w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie załatwiania spraw, doręczania, terminów oraz przyjmowania skarg i wniosków
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów w zakresie udostępniania informacji
  - umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
  - samodzielność, rzetelność i terminowość
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność
  - umiejętność współpracy
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Obsługuje korespondencję zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami, w szczególności normatywami kancelaryjno-archiwalnymi oraz procedurami dotyczącymi obsługi korespondencji.
  - Monitoruje prawidłowość przygotowania korespondencji w terenowej jednostce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami.
  - Obsługuje korespondencję i prowadzi jej ewidencję w dedykowanych narzędziach informatycznych, w tym z wykorzystaniem kanałów elektronicznych.
  - Zapewnia digitalizację korespondencji zgodnie z przyjętym katalogiem.
  - Przygotowuje i przekazuje zewidencjonowaną korespondencję do/z właściwych komórek organizacyjnych Centrali do wewnętrznych komórek organizacyjnych lub TJO.
  - Obsługuje korespondencję skierowana do ZUS niezgodnie z właściwością.
  - Obsługuje elektroniczne nadanie wiadomości.
  - Rozlicza nadania korespondencji w podziale na miejsca powstania kosztów.
  - Obsługuje interwencje i reklamacje w zakresie usług pocztowych w tym ich elektroniczna obsługę.
  - Opracowuje i analizuje zbiorcze sprawozdania, plany i informacje w zakresie korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
  25-510 Kielce

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty niekompletne, niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
  - budynek piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych w Budynku A,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - winda (brak Budynek B i D),
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.