Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy Prawo pocztowe
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, poprawne wnioskowanie
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, o które kandydat się ubiega, ze wskazaniem adresu e-mail i nr telefonu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tarnowie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy kandydata do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej – w przypadku dokumentów przesłanych pocztą
  - wyboru kandydata dokonuje się poprzez zastosowanie następujących narzędzi doboru: selekcja dokumentów, test sprawdzający wiedzę, rozmowa rekrutacyjna

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 6-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.