Stanowisko ds. obsługi korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27
  31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą kancelaryjną

 • Wymagania dodatkowe

  Dużym atutem będzie:
  - znajomość technik obsługi klienta
  - doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej związanej z: obsługą kancelaryjną korespondencji lub usługami pocztowymi
  - znajomość instrukcji kancelaryjnej, prawa pocztowego
  - dobra obsługa pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - rzetelność, sumienność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby na stanowisku ds. obsługi korespondencji należy między innymi:

  - obsługa korespondencji zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami, w szczególności normatywami kancelaryjno-archiwalnymi oraz procedurami dotyczącymi obsługi korespondencji
  - obsługa korespondencji i prowadzenie jej ewidencji w dedykowanych narzędziach informatycznych, w tym z wykorzystaniem kanałów elektronicznych
  - przygotowanie i przekazanie zaewidencjonowanej korespondencji do/z właściwych komórek organizacyjnych Centrali do wewnętrznych komórek organizacyjnych lub TJO
  - obsługa korespondencji skierowanej do ZUS niezgodnie z właściwością
  - monitorowanie prawidłowości przygotowania korespondencji w terenowej jednostce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”:
  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej)
  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów” adres mailowy.

 • Miejsce składania dokumentów

  rekrutacja.krakow@zus.pl

  W tytule maila proszę wskazać: „ OKK_O Zewnętrzna rekrutacja”

 • Dodatkowe informacje

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów
  - sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Oddziału ZUS w Krakowie lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy – wywiad on-line)
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
  usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane
  - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych parterze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.