Stanowisko ds. obsługi maszyn i urządzeń drukujących

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Biuro Poligrafii

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi maszyn i urządzeń drukujących

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - poniżej średniego
  - minimum 6 miesięcy pracy przy obsłudze drukującej maszyny offsetowej lub cyfrowym urządzeniu wielobarwnym

  Mile widziane:
  - wykształcenie średnie (poligrafia, maszynista offsetowy, operator urządzeń cyfrowych)
  - minimum 3 lata pracy przy obsłudze drukującej maszyny offsetowej lub cyfrowym urządzeniu wielobarwnym

 • Wymagania dodatkowe

  - orientacja na cel
  - orientacja na jakość
  - komunikacja
  - współpraca
  - elastyczność
  - nastawienie na rozwój
  - radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  - rozwiązywanie problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - przygotowuje maszyny lub urządzenia do druku zgodnie z wymogami i wytycznymi technologa oraz zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji druku,
  - obsługuje maszynę offsetową lub urządzenie do druku cyfrowego zgodnie z instrukcją obsługi i odpowiada za jakość wykonywanego procesu druku,
  - dokumentuje proces wykonania zlecenia przez uzupełnienie koperty technologicznej i wypełnienie raportu pracy,
  - wykonuje czynności konserwacyjne obsługiwanych maszyn, urządzeń i utrzymuje je w należytym stanie technicznym oraz dba o porządek na stanowisku pracy

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów", bądź dostarczyć w kopercie opisanej "Oferta pracy":
  - CV
  - list motywacyjny z numerem referencyjnym 757905
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" adres mailowy, bądź datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  bądź:

  rekrutacja.centrala@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę rekrutacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - przesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane
  - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach produkcyjnych na parterze i pierwszym piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.