Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Pożądane:
  - minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klientów; doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - umiejętność obsługi MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi, komunikatywność
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie spraw płatników składek i ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
  rozpatrywane
  - w liście motywacyjnym proszę podać numer ogłoszenia znajdujący się na pasku adresowym strony www.zus.pl
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - budynek 9 piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym na poziomie 0 dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze budynku
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - przed wejściem do budynku znajduje się pochylnia służąca do pokonania różnicy poziomów chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.