Stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie ZUS w Lublińcu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie,
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42 – 218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą spraw świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Mile widziane:
  - minimum 1 rok pracy związanej z obsługą klientów

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  - znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość zasad kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich
  - znajomość zasad programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej
  - znajomość zasad refundacji świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrotu kosztów badań i wyrobów medycznych
  - znajomość zasad przyznawania, ustalania wysokości i wypłat świadczeń krótkoterminowych pracownikom zatrudnionym za granicą
  - znajomość zasad wypełniania druków z zakresu świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego
  - znajomość przepisów o koordynacji w zakresie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  - otwartość na rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - orientacja na klienta, komunikatywność, rzetelność, asertywność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy w zespole
  - umiejętność pracy pod presją czasu

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie świadczeń krótkoterminowych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana Klauzula")
  - kserokopia dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Częstochowie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42 – 218 Częstochowa
  Kontakt telefoniczny: 34-3689403
  Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach (z dopiskiem oferta pracy) na stanowisku Dziennik podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą telefoniczną bądź mailową
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Inspektorat ZUS w Lublińcu
  Ul. Oleska 26
  42-700 Lubliniec

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  -spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  -polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  -wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  -budynek dwupiętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  -stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na drugim piętrze
  -wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  -przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  -drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  -w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.