stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Udostępniania Danych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe
  • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
  • terminowość
  • rzetelność
  • samodzielność
  • odpowiedzialność
  • działanie procesowe / nastawienie na proces

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS.

 • Wymagane dokumenty

  •CV
  • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz numeru oferty: 65/2019/KAD
  • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie niezbędne oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  28 sierpnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 42,
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok.253

 • Dodatkowe informacje

  • umowa na czas określony w celu zastępstwa
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  • oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  • dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  miejsce pracy
  Biuro Terenowe ZUS w Strzelcach Kraj.
  ul. al. Wolności 5
  66-500 Strzelce Kraj.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.