Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych 2

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe, profil: ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustaw: Ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozporządzeń do tej ustawy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość zasad naliczania kapitału początkowego
  - znajomość KPA w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  - komunikatywność, rzetelność i asertywność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Opracowuje wdowom i wdowcom po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych stosowne zaświadczenia.
  - Opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
  - Opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
  - Opracowuje wnioski i zawiadomienia o realizacji decyzji o świadczeniu w drodze wyjątku przyznawanego przez Prezesa Zakładu.
  - Opracowuje zawiadomienia o realizacji decyzji Prezesa Rady Ministrów.
  - Opracowuje decyzje w zakresie zmian w uprawnieniach lub wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
  - Opracowuje sprawy niewymagające wydania decyzji w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
  - Opracowuje potrącenia ze świadczeń na podstawie przepisów emerytalno-rentowych.
  - Opracowuje rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji w związku z osiągniętym przychodem.
  - Opracowuje wyrównania do wysokości należnych świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
  - Opracowuje sprawy emerytalno-rentowe w zakresie wykonania wyroków i postanowień sądu.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Piotrkowska 27 (bud. A, pokój 101)
  25-510 Kielce

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - poszukujemy 2 pracowników
  - skontaktujemy się e-mailowo tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty niekompletne, niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy weryfikujący m.in. wiedzę teoretyczną z zakresu znajomości ustaw wskazanych powyżej oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  • konieczność odbywania podróży służbowych,

  - ZUS Kielce Kolberga
  budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy, winda.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.