Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Gryficach

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
  Społecznych i rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie postępowania nie uregulowanego Ustawą o emeryturach i rentach z FUS
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i
  rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
  - chęć poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność pracy w zespole
  - orientacja na klienta
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia ewidencjonowanie i opracowanie spraw emerytalno - rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Dodatkowe informacje

  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
  rozpatrywane
  - w liście motywacyjnym proszę podać numer ogłoszenia znajdujący się na pasku adresowym strony www.zus.pl
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  ul. Dąbskiego 5
  Gryfice

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek 2 piętrowy bez pomieszczeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze budynku
  - przed wejściem do budynku znajduje się winda/podnośnik dla osób niepełnosprawnych
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.