Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Lublinie
  ul. T. Zana 36,38 c
  20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, zarządzanie, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeń do tych ustaw
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Lublinie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Lublinie
  ul. T. Zana 36,38c
  20-601 Lublin
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 404

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko na czas zastępstwa za nieobecnych pracowników
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - budynek 4-piętrowy z windą ,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.