Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 5 z siedzibą w Inspektoracie w Lesznie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1 B
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno - rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - komunikatywność
  - orientacja na klienta
  - rzetelność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność podejmowania decyzji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1B
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  pokój 012

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce pracy:
  Inspektorat ZUS w Lesznie
  Al. Krasińskiego 36
  64-100 Leszno

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.