Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych - 3

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność obsługi klienta
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - opanowanie, stanowczość,
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - CV (niezbędny nr telefonu)
  - kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadane niezbędne wykształcenie (szkoła średnia) oraz inne dokumenty posiadanego wykształcenia
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  31 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania III Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa
  z dopiskiem "OFERTA PRACY"

 • Dodatkowe informacje

  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje.
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  Inspektorat ZUS w Pruszkowie
  ul. Ołówkowa 38
  05-800 Pruszków

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się sporadycznie z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 2-piętrowy bez windy
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 lub 2 piętrze
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - drzwi przy wejściu do budynku nie otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.