stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno - Rentowych w Inspektoracie w Łodzi

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do Ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - rzetelność, terminowość
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - umiejętności stosowania przepisów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji, w tym:
  - opracowuje wdowom i wdowcom po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych stosowne zaświadczenia
  - opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje wnioski i zawiadomienia o realizacji decyzji o świadczeniu w drodze wyjątku przyznawanego przez Prezesa Zakładu
  - opracowuje zawiadomienia o realizacji decyzji Prezesa Rady Ministrów
  - kompletuje wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe podlegające koordynacji na podstawie umów międzynarodowych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - skan oświadczenia lub odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - skany lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i pożądane wykształcenie, ukończone szkoły oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  8 kwietnia 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu oferty pracy na wskazany adres mailowy lub korespondencyjnie w godzinach urzędowania ZUS II Oddział w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zalecanym sposobem składania ofert pracy jest ich przesyłanie na adres mailowy: rekrutacja.lodz2@zus.pl ,
  można również korespondencyjnie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferty niekompletne oraz bez wymaganego i niepodpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Łodzi
  ul. Lipiec Reymontowskich 11
  91-120 Łódź

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 4-piętrowy z windą
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.