Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wieloosobowe Stanowisko Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Świnoujściu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, ubezpieczenia,
  zarządzanie)

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
  Społecznych i rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie postępowania nie uregulowanego Ustawą o emeryturach i rentach z FUS
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i
  rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
  - znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń do tej
  Ustawy
  - chęć poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność pracy w zespole
  - orientacja na klienta
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno - rentowych
  z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce „Wymagana klauzula”)

  W przypadku przekazania aplikacji drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy zastąpić skanami.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział ZUS w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin
  Wydział Kadrowo – Płacowy z dopiskiem „oferta pracy”

  lub przekazać drogą elektroniczną na adres:
  rekrutacja.szczecin@zus.pl

  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie kandydat się ubiega.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
  rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną w Inspektoracie ZUS w Świnoujściu lub w formie zdalnej (w przypadku zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa)
  - miejsce świadczenia pracy:
  ul. Piastowska 63
  Świnoujście

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek 1 piętrowy z pomieszczeniem sanitarnym na parterze dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze budynku
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.