Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych 3 (Jelenia Góra)

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Wałbrzych
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne)

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań, terminów wydawania decyzji, postanowień itd.
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia ewidencjonowanie i opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów":
  – CV
  – list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
  – odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Wałbrzychu lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów".

 • Miejsce składania dokumentów

  Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych
  Wydział Kadrowo-Płacowy z dopiskiem „oferta pracy"
  lub
  adres mailowy: rekrutacja.walbrzych@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać numer rekrutacji, o którą ubiega się kandydat.
  Kontakt telefoniczny: (74) 64 97 372

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana,
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Jeleniej Górze
  ul. Sygietyńskiego 10
  58-500 Jelenia Góra

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 4-piętrowy z windą z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.