Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Świebodzinie

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu Ms Office
  - znajomość przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość przepisów o emeryturach i rentach

  Jeśli jesteś osobą:
  - komunikatywną,
  - odpowiedzialną,
  - elastyczną,
  - nastawioną na rozwój
  - potrafiącą rozwiązywać problemy, pracować w zespole,

  To zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagania formalne)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Zielonej Górze lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 101
  ul. Kupiecka 65
  65-426 Zielona Góra
  Tel. kontaktowy (68) 3294228
  lub
  adres mailowy: rekrutacja.zielonagora@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów,
  - sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Inspektoratu ZUS w Świebodzinie

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 1 kandydata na umowę o pracę na zastępstwo
  - oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Świebodzinie
  ul. Sikorskiego 42
  66-200 Świebodzin

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.