Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Jeśli jesteś osobą:
  - terminową, rzetelną, samodzielną, odpowiedzialną, potrafisz planować i organizować własną pracę, pracować w zespole i rozwiązywać problemy
  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty
  - odręcznie podpisane i opatrzone datą CV
  - odręcznie podpisany i opatrzony datą list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  22 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  Wydział Kadrowo-Płacowy, bud. A, pok. 320, tel. 44 726 36 00 wew.363
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - poszukujemy 2 pracowników na stanowisko: 1 – miejsce świadczenia pracy w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42 w Tomaszowie Mazowieckim, 2 – miejsce świadczenia pracy w Inspektoracie ZUS w Piotrkowie Trybunalskim ul. Armii Krajowej 9 w Piotrkowie Trybunalskim
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne, nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferta niekompletna, niepodpisana, bez daty, bez wymaganej podpisanej klauzuli oraz nadesłana po terminie nie będzie rozpatrywana

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim - trzypiętrowy (A) i czteropiętrowy (B) z możliwością korzystania z windy oraz budynek jednopiętrowy (C) bez windy – z możliwością korzystania z pomieszczeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - miejsce świadczenia pracy w Budynku C, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na piętrze
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
  - budynek Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Trybunalskim jest obiektem dwupiętrowym i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie parteru
  - winda w budynku nie spełnia parametrów technicznych do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach
  - do drzwi głównych budynku prowadzi utwardzony dojazd od strony ul. Armii Krajowej, a do drzwi wejściowych podjazd, umożliwiający wjazd do budynku osobie na wózku inwalidzkim
  - zapewniono oznakowane miejsca parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej od strony ul. Polnej i Armii Krajowej

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.