Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Toruniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS w części dotyczącej zasiłku pogrzebowego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Jeśli posiadasz kompetencje:
  - orientacja na cel
  - orientacja na jakość
  - komunikacja
  - współpraca
  - elastyczność
  - nastawienie na rozwój
  - orientacja na klienta
  - rozwiązywanie problemów
  - radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  To zachęcamy do złożenia dokumentów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV,
  - list motywacyjny,
  - skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, inne niezbędne.
  - skan (opcjonalnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce „Wymagana klauzula”).

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów" lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  - skrzynka e-mail: rekrutacja.torun@zus.pl
  w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie kandydat się ubiega
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  tel. 56/610 93 00, 56/610 94 00

 • Dodatkowe informacje

  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Grudziądzu
  ul. Wybickiego 39
  86-300 Grudziądz
  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - proces rekrutacji obejmować będzie: test wiedzy/sprawdzenie wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa).
  -rozpatrywane będą oferty kompletne, dostarczone w wymaganym terminie, zgodne z wymaganiami formalnymi.
  -lista kandydatów publikowana na www.zus.pl/praca pod ofertą pracy oraz w BIP.
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek II-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.