Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - udokumentowane, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność stosowania przepisów

  Jeśli jesteś osobą:
  - terminową, rzetelną, samodzielną, opanowaną i odpowiedzialną,
  - posiadasz umiejętność rozwiązywania problemów,
  - posiadasz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu,
  - jesteś nastawiony na rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,
  to zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy: złożyć w oddziale lub przesłać korespondencyjnie bądź przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska, o które kandydat się ubiega, ze wskazaniem adresu e-mail lub nr telefonu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  13 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów" lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Oddział w Tarnowie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tarnowie
  Wydział Kadrowo – Płacowy
  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów
  z dopiskiem „oferta pracy”

  lub
  adres mailowy: rekrutacja.tarnow@zus.pl
  w tytule maila proszę wpisać: „ZAS B– rekrutacja”

  tel. kontaktowy: 14 632 77 59

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika długotrwale nieobecnego w pracy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
  - za datę złożenia aplikacji przyjmuje się: datę wpływu korespondencji do jednostki organizacyjnej – w przypadku dokumentów przesłanych pocztą, datę wpływu aplikacji na adres mailowy – w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych elektronicznie
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - wyboru kandydata dokonuje się poprzez zastosowanie następujących narzędzi doboru: selekcja dokumentów, sprawdzian wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Bochni
  ul. Kazimierza Wielkiego 48
  32-700 Bochnia

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.