Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 m-cy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  - znajomość ustawy o świadczeniach przysługujących z ubezpieczenia
  społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - orientacja na klienta
  - rzetelność, komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, z wyjątkiem zasiłków pogrzebowych należących do właściwości WRUM, a w Oddziale zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy
  - własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce „Wymagana klauzula”)

  W przypadku przekazania aplikacji drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy zastąpić skanami.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  14 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział ZUS w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin
  Wydział Kadrowo – Płacowy z dopiskiem „oferta pracy”

  lub przekazać drogą elektroniczną na adres:
  rekrutacja.szczecin@zus.pl

  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie kandydat się ubiega.

 • Dodatkowe informacje

  -poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
  rozpatrywane
  - w liście motywacyjnym proszę podać numer ogłoszenia znajdujący się na pasku adresowym strony www.zus.pl
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Oddziału ZUS Szczecinie lub w formie zdalnej (w przypadku zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa)
  - miejsce wykonywania pracy:
  ul. Citroena 2
  Szczecin

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek 3 piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze budynku
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.