Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Jaśle
  38-200 Jasło
  ul. Rynek 18B

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok w obszarze rachunkowości
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse)
  - minimum 3 lata pracy związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o rachunkowości
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych
  - znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług
  - mile widziana znajomość obsługi systemu SAP
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - znajomość techniki biurowej
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność/ odpowiedzialność
  - podejmowanie decyzji
  - rozwiązywanie problemów
  - przekonywanie
  - stanowczość/pewność siebie, opanowanie
  - umiejętność obsługi klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność pracy pod presją czasu
  - pozytywne nastawienie emocjonalne

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału dla Zakładu, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - oświadczenie z podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Jaśle
  ul. Rynek 18B
  38-200 Jasło
  Wydział Kadrowo- Płacowy (Budynek B, II piętro, pok. 204)

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - proces rekrutacji obejmował będzie ocenę formalną dokumentów złożonych przez kandydatów, test sprawdzający wiedzę z zakresu finansów Zakładu (w przypadku dużej liczby kandydatów) oraz rozmowę kwalifikacyjną zawierającą badanie kompetencji
  u kandydatów
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo tylko z kandydatami
  spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.