Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rachunkowości i Finansów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rachunkowości Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse)
  - minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości

 • Wymagania dodatkowe

  Ustawy:
  - znajomość Ustawy o rachunkowości
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych
  - znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Jeśli jesteś osobą:

  - terminową,
  - rzetelną,
  - samodzielną,
  - odpowiedzialną,
  - posiadasz umiejętność stosowania przepisów

  oraz
  potrafisz obsługiwać pakiet MS Office (Excel średniozaawansowany)

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Oddziału, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej, stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego, o które ubiega się kandydat
  - CV
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe – wymóg uzupełniający
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  7 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

  Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów
  - test wiedzy z zakresu ZUS i jednostki, przepisów/zagadnień o ubezpieczeniach społecznych
  - rozmowę kwalifikacyjną.

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 2 kandydatów, w tym 1 osoba na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - zachęcamy do składnia ofert osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Robert Dejewski, Warszawa
  Agnieszka Gomoradzka, Warszawa
  Katarzyna Gzik, Warszawa
  Joanna Kołodziejska, Bielsk
  Anna Ostrowska, Warszawa
  Ilona Sitkowska, Nasielsk
  Wanda Więcławska, Warszawa
  Marta Wiszowaty-Siwiec, Warszawa