Stanowisko ds. rozliczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek 1 w Inspektoracie ZUS Jelenia Góra

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Wałbrzych
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. rozliczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe

  Pożądane:
  - minimum 1 rok doświadczenia w administracji
  - wykształcenie wyższe zawodowe (administracja, ekonomia)

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań, terminów wydawania decyzji, postanowień itd.
  - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Rozlicza konta płatników składek i w zależności od ustalonego na koncie płatnika salda podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności bądź likwidacji nadpłaty.
  W odniesieniu do należności przedawnionych opracowuje wnioski o odpisanie zadłużenia.
  Rozpatruje przydzielone sprawy oraz przygotowuje odpowiedzi na wnioski płatników składek, uprawnionych podmiotów oraz komórek wewnętrznych w zakresie danych zaewidencjonowanych na koncie płatnika składek oraz salda konta płatnika.
  Prowadzi postępowania dotyczące zwrotu nienależnie opłaconych składek (również w ramach stosowania tymczasowego ustawodawstwa) oraz bezzasadnie dokonanych wpłat, w tym przygotowuje decyzje odmowne.
  Prowadzi postępowania wyjaśniające z płatnikami składek i instytucjami obsługującymi wpłaty związane z brakiem lub błędami w dokumentach płatniczych, dokonuje przeksięgowań i korekt wpłat w tym wpłat zaewidencjonowanych na koncie sum do wyjaśnienia w SEKiF.
  Prowadzi postępowania wyjaśniające związane z błędami lub brakiem dokumentów rozliczeniowych, w tym dokonuje wymiaru składek z urzędu na podstawie art.48 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Wystawia płatnikom składek wezwania do zapłaty oraz upomnienia, jak również przygotowuje decyzje określające wysokość zadłużenia na koncie.

 • Wymagane dokumenty

  CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula).

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  21 sierpnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Oddział ZUS w Wałbrzychu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Dodatkowe informacje

  umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - umowa w pełnym wymiarze czasu pracy
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia aplikacji przyjmuje się datę wpływu do jednostki organizacyjnej)
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Jeleniej Górze
  ul. Sygietyńskiego 10
  58-500 Jelenia Góra

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.